Al Auza’i (88-157H)

 

Beliau bernama Abdurrahman al Auza’i bin ‘Amr Abu ‘Amr rahimahullah. Seorang Imam dari penduduk Syam pada zamannya. Beliau meriwayatkan hadits dari Atha, Ibnu Sirin, dan Makhul. Adapun para Imam yang pernah meriwayatkan hadits dari beliau adalah Abu Hanifah, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir, Az Zuhri, dan Syu’bah. Sofyan Ibnu Uyainah rahimahullah berkata: “Al Auzai adalah seorang Imam pada zamannya. Beliau meninggal pada tahun 157H.  [Thabaqatul Huffadz: 85-86]

Pujian Ulama 

Abu Zur’ah Ad Dimasyqi mengatakan: “Pekejaan Auzai adalah menulis dan membuat risalah. Tulisan-tulisan beliau sangat menyentuh”

Al Walid bin Mazid berkata: “Beliau dilahirkan di Ba’labak dan diasuh oleh ibunya dalam keadaan yatim, namun para raja tak mampu mendidik anak-anak mereka seperti adab yang dimiliki Auza’i. Aku tak pernah mendengar darinya satu kalimat yang utama kecuali para pendengarnya ingin memastikan kalimat itu kepadanya. Aku tak pernah melihatnya tertawa terbahak-bahak. Dan sungguh jika ia mengingatkan kepada akhirat di majelisnya hampir tidak hati yang tidak menagis”

Berkata al Haql: “Beliau Auza’i telah menjelaskan 70.000 pertanyaan”.

Ismail bin Iyasy mengatakan: “Pada tahun 140 H, Aku telah mendengar mereka mengatakan: “al Auza’i adalah Ulama ummat di zaman ini”

Al Kharibi mengatakan “Auza’i adalah orang paling utama di zamannya”

Berkata Bisyr bin Mundzir: “Beliau seakan-akan adalah orang buta karena Khusu’nya”

Kata Abu Mushir: “Auza’i terbiasa menghidupkan malam untuk shalat, mebaca al Qur’an, dan menangis”

Al walid bin Mazid pernah mendengar dari Al Auza’i rahimahullah berkata:

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ شَرًّا فَتَحَ عَلَيْهِمْ الْجَدَلَ وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ

“Jika Allah menginginkan kejelekan untuk seorang hamba, maka Allah akan bukakan bagi mereka (kegemaran) berdebat sehingga menghalanginya untuk beramal” [Tadzkiratul Huffadz Lidz Dzahabiy: 1/135]